Regulamin

Regulamin korzystania z serwisów internetowych Zespołu Szkół w Wodzisławiu - http://zswodzislaw.pl; http://zs.civ.pl/; http://moodle2.zs.civ.pl; http://blog.zs.civ.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Przedmiotem Regulaminu są zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 2. Warunkiem uczestnictwa i korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja.

 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

 • Administratorze – należy przez to rozumieć osobę posiadającą  rozszerzony dostęp do zasobów Serwisu w celu zarządzania jego zawartością,

 • Koncie – należy przez to rozumieć udostępniony dla Użytkownika obszar na serwerze Serwisu, w ramach, którego Użytkownik może, po podaniu loginu i hasła, korzystać z Usług Serwisu, w tym edytować i zmieniać dane zamieszczone w ramach własnego Profilu oraz publikować własne materiały,

 • Profilu – należy przez to rozumieć dane (w tym dane osobowe) Użytkownika zamieszczone w ramach jego Konta w Serwisie, pozwalające na identyfikacje Użytkownika,

 • Rejestracji – należy przez to rozumieć proces wprowadzania i autoryzacji danych Użytkownika w celu utworzenia jego Konta i Profilu w Serwisie.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

§ 2

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 2. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji. Rejestracja polega na dobrowolnym i świadomym udostępnieniu niezbędnych danych administratorowi.

 3. Niezbędna jest zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych osobowych na potrzeby Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika oraz w celach związanych z korzystaniem z Usług.

 4. Nie ma możliwości korzystania z Usług Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 5. Ze względu na sposób i cel funkcjonowania Serwisu oraz właściwość Usług świadczonych w ramach Serwisu typ Profilu Użytkownika i przynależność do poszczególnych grup udostępnianych w ramach Serwisu może podlegać autoryzacji.

 6. W wypadku stwierdzenia, że dany Użytkownik nie spełnia warunków do korzystania z określonych grup w ramach Serwisu lub nie spełnia warunków uzasadniających korzystania z określonego Profilu. Usługodawca podejmie działania w celu wyjaśnienia tej sytuacji i w wypadku potwierdzenia niespełniania przez danego Użytkownika warunków do korzystania z określonych grup w ramach Serwisu będzie uprawniony do zablokowania dostępu danego Użytkownika.

 7. W wypadku wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane.

 8. W ramach Serwisu Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może korzystać z Kont innych Użytkowników.

III. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

§ 3

 1. Akceptacja Regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w czasie Rejestracji.

 2. W celu ochrony prywatności Użytkownik będzie miał możliwość samodzielnego określenia ustawień widoczności danych zawartych w jego Profilu.

 3. Akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody na:

 • korzystanie z wizerunku Użytkownika, zamieszczonego w Profilu w formie pliku graficznego indywidualizującego Użytkownika (awatar) oraz w innych plikach graficznych zamieszczanych przez Użytkownika w ramach jego Konta.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 4

 1. Każdorazowy dostęp do Serwisu wymaga zalogowania się przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza na stronie startowej.

 2. Zalogowany Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta, co umożliwia mu korzystanie z Usług, w tym w szczególności:

 • dodawanie plików do Profilu,

 • korzystanie z poczty wewnętrznej Serwisu,

 • udział w forach, w tym zamieszczanie nowych wątków, śledzenie wątków, dodawania komentarzy i opinii,

 • dostęp do części zasobowej Serwisu, w tym artykułów, raportów o szkołach i bazy szkól.

§ 5

 1. Użytkownik powinien zgłosić Administratorowi dostrzeżone naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez innych Użytkowników. Użytkownik powinien dokonać takiego zgłoszenia w szczególności w sytuacji, gdy uzna, iż zamieszczony przez innego Użytkownika wpis, materiał, dokument lub inne dane zostały zamieszczone z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa albo korzystanie przez innego Użytkownika z Serwisu w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Zgłoszenia opisanych wyżej naruszeń można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie Zespołu Szkół w Wodzisławiu.

 2. Z chwilą otrzymania wiarygodnej informacji o naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika na czas niezbędny do wyjaśnienia zgłoszenia.

 3. Każdy Użytkownik jest obowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami mając na uwadze przeznaczeniem i cele Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

 • przekazywania prawdziwych, własnych danych osobowych, niedopuszczalne jest podawanie fikcyjnych danych osobowych bądź danych osobowych innych osób jako własnych;

 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;

 • przestrzegania praw osobistych innych Użytkowników i osób trzecich, w szczególności praw wynikających z ochrony dóbr osobistych, ochrony wizerunku i ochrony danych osobowych;

 • powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócać lub uniemożliwić działanie Serwisu albo zakłócać lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w szczególności zaś do powstrzymania się od wykorzystywania narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

 • powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących naruszać dobre obyczaje, dobre imię, czy renomę szkoły.

§ 6

 1. Niedopuszczalne jest w ramach Serwisu:

 • podejmowanie przez Użytkowników działań szkodliwych i krzywdzących dla innych osób, w szczególności zamieszczanie treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, treści upokarzających, uwłaczających godności, poniżających lub zniesławiających inne osoby, treści o charakterze dyskryminującym ze względu na jakakolwiek cechę,

 • ujawnianie przez Użytkowników informacji poufnych, w tym tajemnicy państwowej, służbowej lub innej prawnie chronionej,

 • podejmowanie przez Użytkowników działań, które mogłyby naruszać prywatność innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności zamieszczanie ich wizerunków i danych osobowych bez ich wyraźnej zgody,

 • podejmowanie przez Użytkowników działań, które mogłyby zakłócać lub uniemożliwiać funkcjonowanie Serwisu bądź uniemożliwiać lub zakłócać korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,

 • korzystanie z Kont innych Użytkowników lub podejmowanie prób uzyskania i uzyskiwanie haseł do Kont innych Użytkowników,

 • wykorzystywanie narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; stosowanie i wykorzystywanie wirusów komputerowych,

 • zamieszczanie materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe lub prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

Podejmowanie działań określonych w ust. 1 powyżej stanowi podstawę do zablokowania przez Administratora Konta Użytkownika lub ograniczenia dostępu do Konta, co nie wyłącza ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika wynikającej z przepisów prawa. Zespól Szkól w Wodzisławiu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesiona przez Użytkownika na skutek zablokowania lub ograniczenia dostępu do Konta na skutek podejmowania działań określonych w ust. 1.

V. PRAWA AUTORSKIE

§ 7

 1. Użytkownik zamieszczając w Serwisie materiały, dokumenty lub inne dane stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), których dany Użytkownik jest autorem, lub do których posiada majątkowe prawa autorskie: wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku (wykorzystywanie przez innych Użytkowników tych utworów w celach innych niż osobisty użytek jest dopuszczalne tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika będącego autorem tych utworów),

 2. Administrator jest upoważniony do usunięcia z zasobów Serwisu materiałów, dokumentów lub innych danych zamieszczonych przez Użytkownika, w wypadku gdy osoba uprawniona wykaże, iż publikacja ww. materiałów, dokumentów lub innych danych przez Użytkownika narusza jej prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Przed usunięciem tych danych Administrator wezwie Użytkownika do przedstawienia tytułu prawnego do utworu pod rygorem usunięcia tych danych.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 8

 1. Zespól Szkól w Wodzisławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych i informacji udostępnionych przez Użytkowników w zasobach Serwisu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności, w wypadku gdy materiały zamieszczone przez Użytkownika naruszają cudze prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste.

 2. Zespół Szkół w Wodzisławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty wewnętrznej Serwisu, ani za treść i formę opinii i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników na forach Serwisu.

 3. W wypadku, gdy Zespół Szkół w Wodzisławiu otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość od innego Użytkownika lub osoby trzeciej o bezprawnym charakterze danych, uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do tych danych. Zespól Szkół w Wodzisławiu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstała wskutek uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 4. Zespół Szkół w Wodzisławiu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, awarii serwera lub ingerencji w sposób funkcjonowania Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie, w tym w szczególności w sytuacji, gdy taka ingerencja następuje za pomocą programów, plików lub kodów. W takich wypadkach Zespół Szkół w Wodzisławiu nie ponosi odpowiedzialności nawet wówczas, gdy konsekwencją zakłóceń lub nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu była utrata danych, materiałów i informacji zamieszczonych przez Użytkownika.

 5. Usługodawca nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji na prawidłowe i niezakłócone działanie Serwisu oraz na jakość, prawidłowość lub użyteczność świadczonych Usług.

 6. Zespół Szkół w Wodzisławiu nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie materiałów, dokumentów lub innych danych zamieszczonych przez Użytkownika wynikające z usunięcia przez Administratora zasobów Serwisu z sieci Internet w związku z zakończeniem funkcjonowania Serwisu.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 10

 1. Zasady ogólne.
  Korzystają ze stron internetowych Zespołu Szkół w Wodzisławiu: http://zs.civ.pl; http://zswodzislaw.pl ; http://moodle2.zs.civ.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna Polityka Prywatności obowiązuje każdą osobę odwiedzającą nasze strony internetowe. Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych stron internetowych.

 2. Dane osobowe.
  W czasie korzystania ze stron internetowych Zespołu Szkół w Wodzisławiu: możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to najczęściej: imię, nazwisko, miejscowość i kraj zamieszkania oraz adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 3. Cookies (Ciasteczka). 

  Cookies (Ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku Twojego komputera, za każdym razem, kiedy korzystasz z naszych  stron internetowych, albo serwisów, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.

 4. Strony internetowe Zespołu Szkół w Wodzisławiu: http://zswodzislaw.pl ; http://moodle2.zs.civ.pl wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryn może okazać się niemożliwe.

 5. Serwisy obce, których materiały są umieszczone w serwisach: http://zs.civ.pl, http://zswodzislaw.pl ; http://moodle2.zs.civ.pl, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą np. dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika np. youtube.pl, serwisy społecznościowe i inne.

  W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,

  • pliki cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji),

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,

  • „reklamowe” pliki cookies oraz cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony.

  Zmiana ustawień na twoim komputerze: Większość przeglądarek internetowych jest   ustawiona na automatyczne przyjmowanie cookies. Można łatwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na    korzystanie z naszych stron internetowych.

  Informacje na temat zmiany ustawień "cokies" w  przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:§ 11

 1. Odnośniki do innych stron.
  Nasze strony: http://zswodzislaw.pl; http://zs.civ.pl/; http://moodle2.zs.civ.pl; zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie odpowiadamy za politykę prywatności oraz cookies serwisów, do których prowadzą linki z tej strony.

VII. REKLAMACJE

§ 12

 1. Reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać w ramach procedury reklamacyjnej określonej niniejszym Regulaminem.

 2. Reklamację należy wnosić do Administratora za pośrednictwem za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem https://www.zs.civ.pl.

 3. Jeżeli reklamacja jest  niezasadna, została zgłoszona ponownie mimo jej wcześniejszego rozpatrzenia przez Administratora, zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, znaki towarowe i oprogramowanie, w tym oprogramowanie umożliwiające zarządzanie zasobami Serwisu podlegają ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z materiałów i innych danych zamieszczanych w Serwisie przez Administratora w celach innych niż korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zespołu Szkół w Wodzisławiu.