ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum  na rok szkolny 2015/2016.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WODZISŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2015/16.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W WODZISŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2015/16.

Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie składając w sekretariacie szkoły stosowny wniosek. Rodzice uczniów , którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie pierwszej powinni dostarczyć następujące dokumenty :

Szkoła  podstawowa

  1. KARTA ZGŁOSZENIA dla dzieci z obwodu lub
  2. WNIOSEK o przyjęcie do szkoły dla dzieci spoza obwodu
  3. Kwestionariusz kandydata do szkoły podstawowej
  4. 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata)

Gimnazjum

  1. KARTA ZGŁOSZENIA dla ucznia z obwodu lub
  2. WNIOSEK o przyjęcie do szkoły dla ucznia spoza obwodu
  3. Kwestionariusz kandydata go gimnazjum
  4. 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata)

Ważne:

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

W razie problemów lub pytań dotyczących naboru do naszej szkoły, zachęcamy Państwa do kontaktu z sekretariatem lub dyrektorem szkoły (41 380 60 39).

 

Dyrektor Zespołu Szkół
 Jerzy Kostyła