PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

„Z przyrodą za pan brat”

 

Cele:

1.       Samowychowanie dzieci i młodzieży.
2.       Rozwój samorządności i wyrabianie samodzielności uczniów.
3.       Pogłębianie patriotyzmu i wyrabianie postaw moralnych i poczucia estetyki.

 

 

Treści:

1.       Zaznajomienie uczniów z zasadami ochrony przyrody i jej zasobów oraz jej znaczeniem.
2.       Rozbudzanie zainteresowań wybranymi problemami z dziedziny ochrony przyrody.
3.       Wyrabianie nawyku poszanowania przyrody.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

1.       Zdobycie dużego zasobu wiedzy o przyrodzie i jej ochronie.
2.       Poznanie piękna przyrody swego kraju i regionu.
3.       Umiejętność zaobserwowania zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, badanie ich współzależności.
4.       Inicjowanie i realizacja działań na rzecz powiększania zasobów przyrodniczych, a także w ich ochronie i pielęgnacji.
5.       Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Program opracowany przez opiekuna szkolnego koła LOP

mgr inż. Hannę Idzik