ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

2017 gazetka biol minNiedawno obchodzony Dzień Ziemi jak i zbliżający się dzień Ochrony Środowiska, który każdego roku przypada 5 czerwca skłania nas do refleksji nad stanem środowiska.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że oddychamy zatrutym powietrzem, pijemy brudną wodę i zjadamy skażoną żywność. Powoduje to wzrost ilości chorób i dużą umieralność ludzi. Giną zielone płuca Ziemi, ponieważ wycina się coraz więcej lasów. Jesteśmy narażeni na działania promieniowania ultrafioletowego, grozi nam ocieplenie klimatu oraz zasypanie śmieciami.
Pisząc ten krótki artykuł chciałem przedstawić lokalne i globalne zanieczyszczenia środowiska.
Środowisko naturalne jest dobrem ogólnoludzkim, człowiek jest zaś jego nieodłącznym elementem. Stan zdrowia i życia ludzi zależy od czystości powietrza, wody i gleby. Powietrze, a właściwie zawarty w nim tlen jest niezbędny do oddychania. Należy zadbać, aby było czyste. Najczęściej jednak jest zanieczyszczone dymami z kominów fabrycznych, spalinami samochodowymi i pyłami, które występują szczególnie na terenach gęsto zaludnionych oraz uprzemysłowionych. Najgroźniejszymi zanieczyszczeniami są metale ciężkie (śmierci): ołów, kadm, rtęć, arsen, które dostają się do środowiska ze spalinami i środkami ochrony roślin. Niebezpiecznym zanieczyszczeniem powietrza jest smog (mieszanina takich zanieczyszczeń jak: spaliny i dym zawarte w parze wodnej lub mgle).
Tlenki azotu i siarki połączone z wodą opadową tworzą kwaśne deszcze. Są one przyczyną zakwaszenia gleb i wód, obumierania roślin oraz niszczenia budynków.
Gazy cieplarniane: para wodna, CO2, metan zatrzymując ciepło przy powierzchni Ziemi są przyczyną efektu cieplarnianego(szklarniowego) czyli globalnego ocieplenia. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza powoduje: topnienie lodowców, zalewanie niższych terenów, intensywne opady, huragany, susze, wyginięcie gatunków, zmniejszenie plonów i zwiększoną zachorowalność.
Dziura ozonowa to zmniejszenie ozonosfery, która pochłania szkodliwe dla człowieka promieniowanie UV. Zjawisko to jest szkodliwe dla organizmów żywych, a u ludzi powoduje groźne schorzenia.
Woda to substancja niezbędna do życia. Jeżeli jest czysta jest największym skarbem, pełniącym ogromną rolę w życiu organizmów żywych. Niemal, każdy z nas odprowadza wraz ze ściekami komunalnymi substancje szkodliwe dla środowiska, takie jak: fosforany, siarczany i chlor, które znajdują się w środkach czystości i proszkach do prania. Ścieki przemysłowe zawierają: metale ciężkie oraz zanieczyszczenia termiczne powodujące podwyższenie temperatury i zmniejszenie zawartości rozpuszczonego w wodzie tlenu. Ponadto nielegalne wysypiska śmieci powodują przedostawanie się substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.
Gleba jako wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej jest elementem środowiska przyrodniczego oraz miejscem życia organizmów. Jest źródłem soli mineralnych i wody dla roślin oraz zwierząt. Spełnia ponadto ważne funkcje. Największymi jej zagrożeniami są kwaśne deszcze, które ją zakwaszają, wyjaławiają i ułatwiają przyswojenie kadmu oraz ołowiu. Bezmyślne wypalanie traw też przyczynia się do jej degradacji. Erozja wodna, wietrzna, stosowane przez rolników nawozy sztuczne środki ochrony roślin oraz używane ciężkie maszyny rolnicze są dużym zagrożeniem dla gleby.
Zdrowie człowieka i jego prawidłowy rozwój, zależy od struktury i składu gleby. Gdy gleba jest zanieczyszczona, substancje toksyczne odkładają się w roślinach, a następnie drogą łańcucha pokarmowego dostają się do organizmu człowieka powodując groźne choroby.
Wodzisław jest gminą typowo rolniczą, gdzie przeważają gospodarstwa tradycyjne. Brak dużych zakładów przemysłowych powoduje, że powietrze jest stosunkowo czyste. Jedynie stosowane przez rolników nawozy sztuczne i środki ochrony roślin przyczyniają się w niewielkim stopniu do zanieczyszczenia wody oraz gleby. Dzięki temu w naszej gminie możemy oddychać świeżym powietrzem i produkować zdrową żywność.
Myślę że, poruszone problemy zachęcą wszystkich do głębszego zainteresowania się ekologią oraz do większej dbałości o najbliższe środowisko. Od tego będzie zależało nasze dobre samopoczucie i zdrowie, a w przyszłości zdrowie przyszłych pokoleń.

2017 gazetka biol 01

Bartłomiej Kwiatkowski