O SZKOLNYM KOLE LOP

Szkolne koło LOP działające w Zespole Szkół w Wodzisławiu w bieżącym roku szkolnym zrzesza 213 członków, w tym 53 uczniów szkoły podstawowej i 160 uczniów gimnazjum. Wg statutu LOP Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności „...celem Ligii jest społeczne działanie na rzecz ochrony przyrody i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego jako dobra ogólnonarodowego, a w szczególności kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego, budzenie umiłowania przyrody, szerzenie wśród młodzieży i dorosłych pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony tego środowiska, podejmowanie działań zmierzających do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zabieganie o ochronę jego składników oraz inicjowanie prac zmierzających do prawidłowego jego kształtowania...".

Włączając się w realizację powyższych celów nasze szkolne koło LOP prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i wychowawczą mającą na celu spopularyzowanie zagadnień i problemów ochrony oraz kształtowania środowiska, a także budzenia wśród młodzieży zainteresowania prowadzeniem badań i obserwacji przyrodniczych. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnorodnych konkursach przyrodniczych, ekologicznych i dotyczących zdrowia, w ramach ogólnopolskich akcji organizują jesienne i wiosenne sprzątanie terenów gminy Wodzisław dla całej społeczności szkolnej oraz inicjują akcje edukacyjne, informacyjne, medialne i plakatowe z okazji Dni Ziemi, Ochrony Środowiska, Światowego Dnia Zdrowia itp. W szkole są też realizowane programy i projekty oraz organizowane akcje mające na celu uświadamianie uczniom, że istnieje konieczność gatunkowej ochrony roślin i zwierząt, ochrony i dbałości o ekosystemy, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z zasobów przyrody, segregowania odpadów, oszczędzania energii. Zagadnienia ochrony przyrody oraz propagujące piękno naszej polskiej przyrody realizowane są też na szkolnych wycieczkach krajoznawczych.

Szkolne koło LOP jest otwarte na wszelkie nowe pomysły i propozycje, które pomogą nam lepiej zrealizować zadania statutowe. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.