Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 w SSP w Wodzisławiu

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2014/2015

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Wybór do SU

 

 

 

 

 

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu
 • podział samorządu na sekcje: plastyczną, pomocy koleżeńskiej i redaktorską oraz określenie zadań każdej z nich

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowanie tablicy S.U.

 • skład zarządu i sekcji SU
 • regulamin SU
 • plan pracy SU

Konkurs „o puchar przechodni”

 • Ogłoszenie konkursu o puchar przechodni dla klasy o najwyższej średniej

Październik

Obchody Dnia Edukacji Narodowej / Ślubowanie klasy I  SP

 

 • pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii
 • wystąpienie przewodniczącego i zastępcy SU podczas apelu-złożenie życzeń i kwiatów na ręce dyrekcji szkoły

 

Listopad

 

 

 

 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • aktualizacja tablicy SU
 • udział przedstawicieli samorządu

                w uroczystościach szkolnych

Andrzejki  w naszej szkole

 

 • dekoracja sali
 • wróżby andrzejkowe
 • aktualizacja tablicy SU

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki

 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • Poczta Świętego Mikołaja – pomoc                                   w dostarczaniu  paczek  uczniom  z klas I - III
 • organizacja wyjazdu do kina na seans mikołajkowy (uczniowie klas IV-VI)

 

Symbole świąteczne

 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przekazanie życzeń świątecznych dla nauczycieli, pracowników szkoły przez przedstawicieli  SU
 • życzenia świąteczne  przekazane instytucjom działający m na terenie naszej gminy

 

Styczeń

 

Bezpieczne ferie

 

 • bezpieczne ferie - przypomnienie o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego

 

Najlepsza klasa w I semestrze

r.szk.2014/2014

Rozstrzygnięcie konkursu „o puchar przechodni”.

 

Luty

 

 

Walentynki

 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

 

 

 

Marzec

 

Dzień Kobiet

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 • przygotowanie życzeń przez chłopców

 

I Dzień Wiosny-Dzień Talentu

 • organizacja apelu

Kwiecień

Święta Wielkanocne

 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • udział przedstawicieli SU w apelu

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 • gazetka ścienna

Maj

Dzień Matki

 

 

 •  
 •  akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

 

Czerwiec

 

 

 

Dzień Dziecka

 

 

 • gazetka ścienna
 • przedstawienie teatralne „Dzieci dzieciom”
 • organizacja wycieczki szkolnej

Bezpieczne wakacje

 • przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego
 • konkurs plastyczny

Najlepsza klasa w II semestrze

r.szk.2014/2015

 

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2014/2015

 • Ogłoszenie wyników konkursu „o puchar przechodni”

 

 • podsumowanie działalności SU                                      i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • prowadzenie kroniki samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • aktualności na stronie internetowej szkoły
 • audycje nadawane przez radiowęzeł

 

Opiekun  SU: mgr Joanna Adamska

Przewodniczący  SU: Aleksandra Nagły