Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW)
w Zespole Szkół w Wodzisławiu

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

2. Cechy wolontariusza:

 

 • empatia, odwaga i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasu,
 • kultura osobista.

 

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
5. Szkolne Koło Wolontariatu swoją działalność opiera na Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

II. Prawa i obowiązki członków

1. Członkami Koła mogą być uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i I, II i III klasy gimnazjum, którzy respektują zasady:

 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
 • zasada troski o los słabszych,
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

2. Członkowie SKW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę
i pomoc w domu.

3. Niepełnoletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w SKW.

4. Członkowie Koła uczestniczą aktywnie w spotkaniach, na których ustalany jest profil działań.

5. Na koniec semestru członkowie składają indywidualne sprawozdanie ze swojego wkładu w działanie SKW opiekunowi koła.

III. Cele i sposoby działania

1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły, środowiska szkolnego i lokalnego.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

8. Angażowanie się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

10. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

 • wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
 • organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariusza, przekazywanie informacji o działalności Koła za pośrednictwem np. gazety lokalnej oraz szkolnej strony internetowej,
 • przygotowanie gazetek tematycznych,
 • popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5 grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.)

11.Miejscem organizacji działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest Zespół Szkół
w Wodzisławiu.