Zapytanie ofertowe na zakup książek do biblioteki szkoły podstawowej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie nowych: książek do biblioteki  Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

I .  ZAMAWIAJĄCY:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wodzisławiu 
28-330 Wodzisław

Ul. Szkolna 4
Tel /fax 413806039
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostarczenie nowych książek szczegółowo wyspecyfikowanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji dostawy:  dostawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, oświadczenie –załącznik nr 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć do 27 października 2016 r. do godziny 15.00, osobiście, pocztą tradycyjną, faksem,  pocztą elektroniczną, z opisem: „Oferta – książki do biblioteki szkoły podstawowej ” . Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia i podpis oferenta.

Adres: Zespół Szkół w Wodzisławiu ,28-330 Wodzisław Ul. Szkolna 4, Tel /fax 413806039

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena oferty (brutto) – znaczenia 100%.

VI. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

a)    na stronie internetowej Zespołu Szkół w Wodzisławiu,
b)    na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
c)    zostanie skierowane do co najmniej  trzech potencjalnych Zleceniobiorców.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do 28 października 2016r. do godziny 15.00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową. W tym samym czasie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowana umowa. Jeśli Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.

Odrzuceniu podlegają ofert, które:
a)    nie spełniają wymagań merytorycznych,
b)    są nie zgodne z przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

a)    Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ
b)    Załącznik nr 2  – formularz ofertowy - TUTAJ
c)    Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - 
TUTAJ
d)    Załącznik nr 4 – wzór umowyTUTAJ

Dyrektor Zespołu Szkół

/-/ Jerzy Kostyła

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.