Zapytanie ofertowe na zakup 1 szt. kserokopiarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro

dotyczy: zakupu 1 szt. kserokopiarki

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia ofert na dostawę kserokopiarki wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego przy ul. Szkolnej 4, 28-330 Wodzisław, przeszkoleniem personelu z obsługi urządzenia oraz dodatkowego kompletu tonerów.

 

Oferty powinny zawierać:

  1. dane adresowe oferenta,
  2. model zaproponowanej kserokopiarki oraz jej parametry (zgodne z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 lub równoważne  (w tym przypadku należy w formie załącznika dołączyć opis parametrów odmiennych od podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 )
  3. cenę brutto (w zł) zawierającą cenę sprzętu wraz z kosztami dostawy, szkolenia personelu oraz dodatkowego kompletu tonerów.

Prosimy o złożenie oferty do 31 października 2016 roku do godz. 10:00, osobiście (w sekretariacie szkoły) lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Sposób przygotowania oferty :

-  ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na załączonym formularzu (załącznik nr 2)

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie:

  1. ceny,
  2. parametrów zaproponowanego sprzętu komputerowego,
  3. dodatkowej gwarancji.

Termin dostarczenia sprzętu wraz z fakturą: do 14 listopada 2016 r.

Warunki płatności: płatność na podstawie faktury po wykonaniu zamówienia - 14 dni od daty wystawienia faktury.

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy).

Dodatkowych informacji udziela p. Władysława Baran pod nr tel. 41 3806039.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-      odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

-      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego powyżej Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2: Formularz oferty.

 

Wodzisław 2016.10.21

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu Szkół

/-/ Jerzy Kostyła

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.