Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Obszary dostosowania obejmują: warunki procesu edukacyjnego tj zasady, metody, formy, środki dydaktyczne zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce) warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności, metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania. Propozycje dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

Uczniowie z dysleksją rozwojową:

 • nie odpytywać z czytania na forum klasy nowego tekstu,
 • skracać długość tekstów do opanowania,
 • uczeń może korzystać z nagrań magnetofonowych lub sfilmowanych lektur,
 • czytanie lektur rozłożyć w czasie,
 • wydłużenie czasu na zapoznanie się z tekstem, poleceniem, instrukcją o łagodniej oceniać błędy w czytaniu,
 • uwzględniać trudności w rozumieniu tekstu: wydłużać czas, zalecić wcześniejsze przygotowanie, przeczytanie tekstu w domu
 • wskazywać ważniejsze fragmenty tekstu,
 • sprawdzać rozumienie poleceń samodzielnie czytanych,
 • pozwalać na czytanie streszczeń, o doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Uczniowie z dysortografią:

 • błędy w pracach pisemnych oceniać w sposób opisowy,
 • często sprawdzać zeszyty ucznia, ustalić sposób poprawy błędów,
 • przygotowywać ucznia do pisania dyktand podając mu zestaw wyrazów, zdań do pisania,
 • zamiast dyktand, robić sprawdziany polegające na uzasadnianiu pisowni, uzupełnianiu zdań z lukami lub pisanie z pamięci,
 • odrębnie oceniać wartość merytoryczną wypowiedzi pisemnej,
 • podać uczniowi jasne kryteria oceny prac pisemnych,
 • wydłużyć czas na prace pisemne,
 • w przypadku trudności z redagowaniem wypowiedzi pisemnej: – preferować ustną formę odpowiedzi, – uczyć planowania kompozycji wypowiedzi, – pomagać w doborze argumentów, odpowiednich wyrażeń i zwrotów,
 • w tekstach dyktand nie zaznaczać błędów ( na marginesie można wskazać ich liczbę),
 • uczeń może uzyskać dobrą ocenę jeśli wyłapie wszystkie błędy w dyktandzie.

Uczniowie z dysgrafią:

 • pisanie w zeszycie drukowanymi literami lub co drugą linię,
 • pisanie na komputerze ( np. prac domowych),
 • uczeń może odczytać nauczycielowi prace pisemne,
 • jeśli praca jest niemożliwa do odczytania- odpytywać ustnie, bezpośrednio po sprawdzianie
 • obraz graficzny pisma nie wpływa na ocenę pracy.

Uczniowie z dyskalkulią:

 • oceniać tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia i wynik końcowy i odwrotnie dobrze oceniać wynik końcowy, choć strategia postępowania była niejasna,
 • naukę tabliczki mnożenia, wzorów, definicji, symboli- rozłożyć odpowiednio w czasie,
 • nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi,
 • w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych upewniać się co do rozumienia treści, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek,
 • w czasie sprawdzianów wydłużać czas na rozwiązanie zadań lub zmniejszać ich liczbę,
 • uwzględniać trudności z myleniem, przestawianiem cyfr, znaków, symboli,
 • materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze partie,
 • pozwalać na wykonywanie obliczeń wybranym przez ucznia sposobem, a zadania z treścią obrazować,
 • sprawdziany przygotowywać w formie pisemnej, co pozwoli wyeliminować błędy powstające w trakcie dyktowania,
 • stosować większą liczbę zadań wprowadzających,
 • pytać częściej, z mniejszych partii materiału,
 • indywidualizować ilość i stopień trudności zadań domowych.

Sposoby dostosowania wymagań dla uczniów z dysleksją na innych przedmiotach:

 • nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie i przypomnienie sobie informacji,
 • dawać więcej czasu na opanowanie zestawu słówek,
 • zwalniać tempo wypowiadanych nowych słów i zwrotów,
 • przy odczytywaniu teksu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,
 • można pozwolić na korzystanie z dyktafonu w trakcie lekcji,
 • uwzględniać trudności z zapamiętaniem nazw, dat, nazwisk, chronologii zdarzeń,
 • częściej powtarzać i utrwalać materiał,
 • podczas uczenia stosować techniki ułatwiające zapamiętywanie,
 • różnicować sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by w razie potrzeby ograniczyć ocenianie na podstawie prac pisemnych,
 • dzielić zadania na etapy, sprawdzając każdorazowo efekty wykonania każdego z nich,
 • podczas oceniania brać pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu i włożony przez niego wysiłek.
 • podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić ustne skomentowanie wykonywanych działań,
 • uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, myleniem indeksów górnych i dolnych, problemy z przecinkiem (ułamki dziesiętne) itp.,
 • oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych,
 • w uzasadnionych przypadkach, pozwolić na korzystanie z gotowych wzorów, tablic, kalkulatora itp.