Zawiadomienie o rekrutacji

   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu informuje, że w dniach od 15.02.2021 r. do 01.03.2021 r. przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły .
   Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu w roku szkolnym 2021/2022.

Załączniki:

1. Rekrutacja - terminy i kryteria. dokument: pdf

2. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. dokument: doc / pdf

3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły. dokument:  doc / pdf

4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od placówki. dokument:  doc / pdf

5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów wskazujące zamieszkanie krewnego, o którym mowa w kryterium. dokument:  doc / pdf

6. Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Włodzisław z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły publicznej.  dokument: pdf

7. Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. dokument:  pdf