Zawiadomienie o rekrutacji

Zawiadomienie o rekrutacji

    Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu informuje, że w dniach od 14.02.2022 r. do 02.03.2022 r. przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zamieszkałych w obwodzie szkoły.

    Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły .
    Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.

    Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu w roku szkolnym 2022/2023.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o rekrutacji