Zawiadomienie o rekrutacji 2024-2025

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu informuje, że w dniach od 1.02.2024 r. do 29.02.2024 r. przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły.
Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie www.spwodzislaw.pl
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu w roku szkolnym 2024/2025.

Załączniki:
1. Rekrutacja - terminy i kryteria. dokument pdf
2. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. dokument: doc / pdf
3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły. dokument: doc / pdf
4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od placówki. dokument: doc / pdf
5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów wskazujące zamieszkanie krewnego, o którym mowa w kryterium. dokument: doc / pdf
6. Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Włodzisław z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły publicznej. dokument pdf
7. Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. dokument pdf

 

Dyrektor szkoły

Jerzy Kostyła