ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu informuje,
że trwają zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie składając w sekretariacie szkoły stosowny wniosek. Rodzice uczniów , którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej powinni dostarczyć następujące dokumenty:

Szkoła Podstawowa

 1. Karta zgłoszenia do szkoły dziecka obwodu szkoły (do 31.03.2016 r.)
  lub
  Wniosek o przyjęcie do szkoły dla dzieci spoza obwodu (do 31.03.2016 r.)
 2. Kwestionariusz kandydata do szkoły podstawowej
 3. 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata)
 4. Potwierdzenie woli zapisu do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły (do 25.04.2016 r.)

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków (rocznik 2009). Pozostawia także prawo wyboru Rodzicom dzieci 6-letnich (rocznik 2010) - warunkiem przyjęcia do szkoły 6-latka jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko w roku poprzedzającym naukę w szkole z wychowania przedszkolnego lub opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeśli dziecko do przedszkola nie uczęszczało).

Możliwość kontynuacji nauki w klasie pierwszej

Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej na wniosek rodziców złożony w terminie do 31 marca 2016 r. mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować nadal naukę w klasie I.

Wypełniony i podpisany „Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej” należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Gimnazjum

 1. Karta zgłoszenia do gimnazjum ucznia z obwodu szkoły (do 31.03.2016 r.)
  lub
  Wniosek o przyjęcie do gimnazjum ucznia spoza obwodu szkoły (do 31.03.2016 r.)
 2. Kwestionariusz kandydata do gimnazjum
 3. 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (do 7.07.2016 r.)
 5. Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu (do 7.07.2016 r.)

Ważne:

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

W razie problemów lub pytań dotyczących naboru do naszej szkoły, zachęcamy Państwa do kontaktu z sekretariatem lub dyrektorem szkoły (41 3806039).

Dyrektor Zespołu Szkół

Jerzy Kostyła

Do pobrania:

Szkoła Podstawowa:

 1. Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół w Wodzisławiu na rok szkolny 2016/17.
 2. Karta zgłoszenia do szkoły podstawowej dziecka z obwodu szkoły.
 3. Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 4. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza obwodu szkoły.
 5. Potwierdzenie woli zapisu do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły.
 6. Kwestionariusz kandydata do szkoły podstawowej.

Gimnazjum:

 1. Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Zespole Szkół w Wodzisławiu na rok szkolny 2016/17.
 2. Karta zgłoszenia do gimnazjum ucznia z obwodu szkoły.
 3. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum ucznia spoza obwodu szkoły.
 4. Kwestionariusz kandydata do gimnazjum.