PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY r. szk. 2015 - 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WODZISŁAWIU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY r. szk. 2015 - 2016

„Z przyrodą za pan brat”

Cele:

 1. Samowychowanie dzieci i młodzieży.
 2. Rozwój samorządności i wyrabianie samodzielności uczniów.
 3. Pogłębianie patriotyzmu i wyrabianie postaw moralnych i poczucia estetyki.

Treści:

 1. Zaznajomienie uczniów z zasadami ochrony przyrody i jej zasobów oraz jej znaczeniem.
 2. Rozbudzanie zainteresowań wybranymi problemami z dziedziny ochrony przyrody.
 3. Wyrabianie nawyku poszanowania przyrody.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 1. Zdobycie dużego zasobu wiedzy o przyrodzie i jej ochronie.
 2. Poznanie piękna przyrody swego kraju i regionu.
 3. Umiejętność zaobserwowania zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, badanie ich współzależności.
 4. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz powiększania zasobów przyrodniczych, a także w ich ochronie i pielęgnacji.
 5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Program opracował opiekun

 szkolnego koła LOP

mgr inż. Hanna Idzik