REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO...

jezykiREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ
W JĘZYKU NIEMIECKIM


I. Organizator konkursu.
1. Organizatorem konkursu na świąteczną kartkę wielkanocną w języku niemieckim jest
Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu.

 

II. Cel i przedmiot konkursu.
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu kartki reprezentującej niemieckie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Wielkanocnych.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII i VIII SSP oraz klas III Gimnazjalnych.
2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
3. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej.
1. Technika i format wykonania pracy jest dowolny.
2. Prace należy wykonać ręcznie.
3. Projekt kartki może być inspirowany : wycinankami, malarstwem, collagem, wyklejanką, rysunkiem, haftem i innymi rękodziełami artystycznymi.
4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
5. Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane.

V. Termin składania prac konkursowych.
1. Prace należy składać do Pani Katarzyny Bronkowskiej do dnia 22.03.2019r.
2. Prace dostarczone po terminie , nie będą oceniane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych.
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Panią Elżbietę Puto, Katarzynę Bronkowską nauczycielkę języka niemieckiego w SSP w Wodzisławiu oraz Andrzeja Pałczyńskiego nauczyciela zajęć technicznych, informatyki w SSP w Wodzisławiu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc.
2. Planowana data ogłoszenia wyników do 05.04.2019r.