PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

  1. Cel (nazwa):

 Zmniejszenie częstości występowania niewłaściwych zachowań uczniów w czasie przerw, drogi do i ze szkoły.

Kryterium sukcesu: 50% badanych stwierdzi, że zmniejszyła się częstość występowania niewłaściwych zachowań uczniów w czasie przerw, drogi do i ze szkoły.

 

  1. Zadania

 

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/ termin realizacji

Wykonawcy/ osoba odpowiedzialna

Potrzebne środki/ zasoby

Sposób sprawdzenia wykonywania zadania

 

1.  Przeprowadzenie rozmów na godzinach do dyspozycji wychowawcy  z uczniami  na temat organizacji przerw na korytarzach.

Uczniowie przedstawią swoje pomysły

dotyczące  przerw międzylekcyjnych.

Zebranie pomysłów uczniów przez przewodniczącego klasy.

 Październik/ listopad 2020r

Wychowawcy klas

Internet, tablica interaktywna, komputer

Fotorelacje/ artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ

na stronie internetowej szkoły

 

2. Opracowanie przez samorządy klasowe  „Zasad Bezpiecznej Przerwy”.

Samorządy klasowe opracowują zasady bezpiecznej przerwy.

Odczytanie, a następnie umieszczenie  „Zasad Bezpiecznej Przerwy” na stronie internetowej szkoły w zakładce SzPZ.

Listopad 2020r

Koordynator SzPZ

informatyk

Internet, tablica interaktywna, komputer

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce SzPZ.

3.Uświadomienie rodzicom niebezpiecznych sytuacji, w jakich mogą znaleźć się ich dzieci w drodze do i ze szkoły.

Rodzice będą bardziej świadomi bezpieczeństwa swoich dzieci.

Na zebraniach z rodzicami oraz na stronie internetowej szkoły zostaną zamieszczone informacje.

Grudzień- czerwiec 2020/2021r

Wychowawcy

Koordynator SzPZ

informatyk

Internet, tablica interaktywna, komputer

 

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce SzPZ.

4. Omawianie  na godzinach do dyspozycji wychowawcy   tematów związanych z  bezpiecznym zachowaniem  na przystanku, w autobusie, podczas jazdy rowerem, hulajnogą.

Uczniowie znają zasady bezpiecznego zachowania.

Na zajęciach wychowawcy przekażą wiadomości na temat bezpiecznego zachowania.

Zorganizowanie wystawy prac plastycznych dotyczących bezpiecznej drogi do i ze szkoły.

Grudzień- czerwiec 2020/2021r

Kwiecień- maj 2021r

Wychowawcy

Nauczyciel plastyki

Koordynator SzPZ

Internet, tablica interaktywna, komputer

 

Wpis w e-dzienniku

Fotorelacje/artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ

na stronie internetowej szkoły